Lifetime Achievers

Recipients of the OBA Lifetime Achievement Award

Year Name
1996 Christopher Lynn
1997 Fr. Simon Furtado, SJ
1998 Sabeer Bhatia
1999 Mark Mascarenhas
2000 Joseph Yuvaraj Pillay
2001 Keki B. Tarapore
2002 Jimmy Anklesaria
2003 Irfan Razack
2004 Denis H. Noronha
2005 Anand Nayak
2006 Rahul Dravid
2007 Mario de Miranda
2008 Dipankar Banerjee
2009 Ravi V. Melwani
2010 Fr. Hedwig Da Costa, SJ
2011 Ashok Nayak
2012 Luis Miranda
2013 Subir Sachdev
2014 Rahul Sarpeshkar
2015 Dr. Ragavendra R. Baliga
2016 Dr. Clement S. Rajan
2017 Dr. Gerard Aranha
2018 George Kurian
Thomas Kurian
2019 Cecil Noronha
Stan Thekaekara
Air Marshal Trevor R. J. Osman, PVSM, AVSM
2020 Dr. S. Chinny Krishna
Dr. Tacey Viegas